مامان من یکی از اخلاقای مزخرفش اینه که هی به من گیر بیخود میده و گذشته خودشو با من مقایسه میکنه.

منم طبق روال، سکوت میکنم و جواب بهش نمیدم.

و میگه "من اون بودم،مثه تو نصیبم شد.تو چی میشی!؟"

منم تو دلم میگم"منم امثال تو و بابا رو دیدم که قرار نیست نصیب چیزی یا کسی بشم...مگه خرم؟!"

اگه هم یه روز خر شدم. مطمئنا با طرفم قرار میذارم سر دو سال جدا شیم.

وگرنه ما رو چه به زحمت اضافه،مامان خانوم.

ازین حرفات خیلی بدم میاد.خیلی.

منبع : |مامان خانوم احیانا میدونستی؟؟؟
برچسب ها :